Informacja dotycząca zmiany adresu siedziby

ECO-PLAN S.A. uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2015 r. zmieniony zostanie adres spółki z dotychczasowego na poniższy: ECO-PLAN S.A. ul. Przemysłowa 33 76-200 Słupsk Numer telefonu i faksu oraz adres e-mail pozostaną bez zmian. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz…

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Eco-Plan S.A.

27 czerwca 2014 r. odbyło się w Słupsku Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Eco-Plan S.A. Podczas Zgromadzenia zatwierdzone zostało sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe Eco-Plan S.A. za rok 2013. Jednocześnie podjęto uchwały: o podziale zysku za 2013 r.; w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z…